Faroangivelser h-fraser.

 

Faroangivelser för fysikaliska faror:

 

H200 Instabilt, explosivt.

 

H201 Explosivt. Fara för massexplosion

 

H202 Explosivt. Allvarlig fara för splitter och kaststycken.

 

H203 Explosivt. Fara för brand, tryckvåg eller splitter och kaststycken.

 

H204 Fara för brand eller splitter och kaststycken

 

 

H205 Fara för massexplosion vid brand

 

H220 Extremt brandfarlig gas

 

H221 Brandfarlig gas

 

H222 Extremt brandfarlig aerosol

 

H223 Brandfarlig aerosol

 

H224 Extremt brandfarlig vätska och ånga

 

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga

 

H226 Brandfarlig vätska och ånga

 

H228 Brandfarligt fast ämne

 

H240 Explosivt vid uppvärmning

 

H241 Brandfarligt eller explosivt vid uppvärmning

 

H242 Brandfarligt vid uppvärmning

 

H250 Spontanantänder vid kontakt med luft

 

H251 Självupphettande. Kan börja brinna.

 

H252 Självupphettande i stora mängder. Kan börja brinna.

 

H260 Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända

 

H261 Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser

 

H270 Kan orsaka eller intensifiera brand. Oxiderande.

 

H271 Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.

 

H272 Kan intensifiera brand. Oxiderande.

 

H280 Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.

 

H281 Innehåller kyld gas. Kan orsaka svåra köldskador.

 

H290 Kan vara korrosivt för metaller

 

1-2 Faroangivelser för hälsofaror:

 

H300 Dödligt vid förtäring

 

H301 Giftigt vid förtäring

 

H302 Skadligt vid förtäring

 

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna

 

H310 Dödligt vid hudkontakt

 

H311 Giftigt vid hudkontakt

 

H312 Skadligt vid hudkontakt

 

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

 

H315 Irriterar huden

 

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion

 

H318 Orsakar allvarliga ögonskador

 

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation

 

H330 Dödligt vid inandning

 

H331 Giftigt vid inandning

 

H332 Skadligt vid inandning

 

H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning

 

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna

 

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad

 

H340 Kan orsaka genetiska defekter <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>

 

H341 Misstänks kunna orsaka genetiska defekter <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>

 

H350 Kan orsaka cancer <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>

 

H351 Misstänks kunna orsaka cancer <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>

 

H360 Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet <ange specifik effekt om denna är känd> <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>

 

H361 Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet <ange specifik effekt om denna är känd> <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>

 

H362 Kan skada spädbarn som ammas

H370 Orsakar organskador <eller ange vilka organ som påverkas, om detta är känt> <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>

H371 Kan orsaka organskador <eller ange vilka organ som påverkas, om detta är känt> <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>

H372 Orsakar organskador <eller ange vilka organ som påverkas, om detta är känt> genom lång eller upprepad exponering <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>

H373 Kan orsaka organskador <eller ange vilka organ som påverkas, om detta är känt> genom lång eller upprepad exponering <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>

 

H300 + H310 Dödligt vid förtäring eller vid hudkontakt

 

H300 + H330 Dödligt vid förtäring eller inandning

 

H310 + H330 Dödligt vid hudkontakt eller inandning

 

H310 + H310 + H330 Dödligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning

 

H301 + H311 Giftigt vid förtäring eller hudkontakt

 

H301 + H331 Giftigt vid förtäring eller inandning3 : 4

 

H311 + H331 Giftigt vid hudkontakt eller förtäring

 

H301 + H311 + H331 Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning

 

H302 + H312 Skadligt vid förtäring eller hudkontakt

 

H302 + H332 Skadligt vid förtäring eller inandning

 

H312 + H332 Skadligt vid hudkontakt eller inandning

 

H302 + H312 + H332 Skadligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning

 

Faroangivelser för miljöfaror

 

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer

 

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

 

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

 

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

 

H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer

 

H420 Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären”