SDS Säkerhetsdatablad arbetar alltid enligt de senast gällande lagarna och förordningarna, både nationellt och internationellt.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18- december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008.

Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:2) om hantering av brandfarliga vätskor, med ändringar (senast SAIFS 2000:5).

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter, med ändringar (senast KIFS 207:5).

Kemikalieinspektionens föreskrifter (Klassificeringslistan - KIFS 2005:5) med EG-harmoniserad bindande klassificering och märkning.

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1998:8) om kemiska produkter och biotekniska organismer, med ändringar (senast KIFS 2008:1).

Förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor (AFS 2005:19), med ändringar (senast AFS 2007:10).

Hygienska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningaer (AFS 2005:17)

Direktiv 94/33/EG för skydd av unga i arbetslivet.

Direktiv 92/85/EEC för gravida arbetstagare.

Beslut 2000/532/EG av kommissionen den 3 maj 2000 (avfall).

Miljödepartementet Avfallsförordning (2001:1063), med ändringar (senast 2007:381).

United Kingdom:

EC regulation 1907/2006  (REACH)

Directive 2000/532/EC

EC Regulation 1272/2008 (CLP)

Tyskland:

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006/EG (REACH)

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Richtlinie 67/548/EWG (Stoffliste)

Gefahrstoffverordnung - GefStoffV 2004;

Wasserhaushaltsgesetz - WHG; TRGS 200; TRGS 220; TRG 300; TRGS 615

Europäische Abfallkatalog 2002.

Richtlinie 1999/45/EG (Gefährliche Zubereitungen)

TRGS 200 Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen, Zubereitungen und Erzeugnissen.

ADR Ausgabe 2007

Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz "Luftgrenzwerte" TRGS 900, Ausgabe Oktober 2000 (August 2004)

 

Frankrike:

 

Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (REACH)

 

Italien:

 

Regolamento (CE) N° 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, REACH.

Regolamento (CE) N° 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, CLP.

I valori limite di solia ACGIH 2009.

 

Norge:

 

Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om

registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier (REACH), om opprettelse

av et europæisk kjemikalieagentur og om endring av direktiv 1999/45/EF og opphevelse av

Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissjonens forordning (EF) nr. 1488/94 og Rådets

direktiv 76/769/EØF og Kommissjonens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EF, 93/105/EF og

2000/21/EF, med endringer.

Norske forskrifter m.v.:

Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (Merkeforskriften), 16.07.2002 nr. 1139, med endringer.

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 01.06 2004 nr. 930, med

endringer.

Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften),

30.04.2001 nr. 443, med endringer.

Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige

kjemikalier (Databladsforskriften), 19.12.1997 nr. 1323, med endringer.

Forskrift om brannfarlig vare, 26.06.2002 nr. 744, med endringer.

Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære 2007.

Arbeidstilsynets YL(yrkeshygienisk luftbehov)-merkinga.

 

Danmark:

 

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre.

Bekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996 af lov om kemiske stoffer og produkter.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser).

Bekendtgørelse nr. 559 af 04/07/2002 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1049 af 27. oktober 2005 om begrænsning af VOC.

AT-Vejledning C.0.1 August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.

EU forordningen 1907/2006 (REACH).

EU forordningen 1272/2008 (CLP).

Bekendtgørelse nr. 48 af 13/01/2010 om affald.

EU forordning 453/2010 (Opdatering til CLP).

 

Spanien:

Reglamento 1907/2006/CE (REACH) + Reglamento 1272/2008/CE (CLP). LÍMITES DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL PARA AGENTES QUÍMICOS EN ESPAÑA 2009.

Ungern:

1907/2006/EK (REACH) rendelet; 2000/532/EC EU-s irányelv; 1272/2008 (CLP) EU rendelet

Holland:

EC Verordening No 1907/2006 (REACH).

EC Verordening No 1272/2008 (CLP).

Databank Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW)

Polen:

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego

Estland:

EÜ määrus 1907/2006  (REACH)

Tjeckiska republiken och Slovakien:

Vyhláška ES 1907/2006  (REACH)

Vyhláša ES 1272/2008 (CLP)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Priser