Lista över riskfraser:

R1 Explosivt i torrt tillstånd

R2 Explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak

R3 Mycket explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak

R4 Bildar mycket känsliga explosiva metallföreningar

R5 Explosivt vid uppvärmning

R6 Explosivt vid kontakt och utan kontakt med luft

R7 Kan orsaka brand

R8 Kontakt med brännbart material kan orsaka brand

R9 Explosivt vid blandning med brännbart material

R10 Brandfarligt

R11 Mycket brandfarligt

R12 Extremt brandfarligt

R14 Reagerar häftigt med vatten

R15 Vid kontakt med vatten bildas extremt brandfarliga gaser

R16 Explosivt vid blandning med oxiderande ämnen

R17 Självantänder i luft

R18 Vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas

R19 Kan bilda explosiva peroxider

R20 Farligt vid inandning

R21 Farligt vid hudkontakt

R22 Farligt vid förtäring

R23 Giftigt vid inandning

R24 Giftigt vid hudkontakt

R25 Giftigt vid förtäring

R26 Mycket giftigt vid inandning

R27 Mycket giftigt vid hudkontakt

R28 Mycket giftigt vid förtäring

R29 Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten

R30 Kan bli mycket brandfarligt vid användning

R31 Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra

R32 Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra

R33 Kan ansamlas i kroppen och ge skador

R34 Frätande

R35 Starkt frätande

R36 Irriterar ögonen

R37 Irriterar andningsorganen

R38 Irriterar huden

R39 Risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador

R40 Misstänks kunna ge cancer

R41 Risk för allvarliga ögonskador

R42 Kan ge allergi vid inandning

R43 Kan ge allergi vid hudkontakt

R44 Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare

R45 Kan ge cancer

R46 Kan ge ärftliga genetiska skador

R48 Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering

R49 Kan ge cancer vid inandning

R50 Mycket giftigt för vattenlevande organismer

R51 Giftigt för vattenlevande organismer

R52 Skadligt för vattenlevande organismer

R53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön

R54 Giftigt för växter

R55 Giftigt för djur

R56 Giftigt för marklevande organismer

R57 Giftigt för bin

R58 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön

R59 Farligt för ozonskiktet

R60 Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga

R61 Kan ge fosterskador

R62 Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga

R63 Möjlig risk för fosterskador

R64 Kan skada spädbarn under amningsperioden

R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring

R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad

R68 Möjlig risk för bestående hälsoskador

Sammansatta riskfraser

Följande sammansatta riskfraser skall anges i märkningen istället för enkla fraser i nedan angivna kombinationer.

R14/15 Reagerar häftigt med vatten varvid extremt brandfarliga gaser bildas

R15/29 Utvecklar giftig och extremt brandfarlig gas vid kontakt med vatten

R20/21 Farligt vid inandning och hudkontakt

R20/22 Farligt vid inandning och förtäring

R20/21/22 Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring

R21/22 Farligt vid hudkontakt och förtäring

R23/24 Giftigt vid inandning och hudkontakt

R23/25 Giftigt vid inandning och förtäring

R23/24/25 Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring

R24/25 Giftigt vid hudkontakt och förtäring

R26/27 Mycket giftigt vid inandning och hudkontakt

R26/28 Mycket giftigt vid inandning och förtäring

R26/27/28 Mycket giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring

R27/28 Mycket giftigt vid hudkontakt och förtäring

R36/37 Irriterar ögonen och andningsorganen

R36/38 Irriterar ögonen och huden

R36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden

R37/38 Irriterar andningsorganen och huden

R39/23 Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning

R39/24 Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt

R39/25 Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid förtäring

R39/23/24 Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt

R39/23/25 Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och förtäring

R39/24/25 Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring

R39/23/24/25 Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring

R39/26 Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning

R39/27 Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt

R39/28 Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid förtäring

R39/26/27 Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt

R39/26/28 Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och förtäring

R39/27/28 Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring

R39/26/27/28 Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring

R42/43 Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt

R48/20 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning

R48/21 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt

R48/22 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring

R48/20/21 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och hudkontakt

R48/20/22 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring

R48/21/22 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt och förtäring

R48/20/21/22 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring

R48/23 Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning

R48/24 Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt

R48/25 Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring

R48/23/24 Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och hudkontakt

R48/23/25 Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring

R48/24/25 Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt och förtäring

R48/23/24/25 Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring

R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön

R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön

R52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön

R68/20 Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning

R68/21 Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hudkontakt

R68/22 Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid förtäring

R68/20/21 Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt

R68/20/22 Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning och förtäring

R68/21/22 Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring

R68/20/21/22 Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring