Skyddsangivelser – Allmänt CLP fraser


P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P103 Läs etiketten före användning.

 

Faroangivelser CLP h-fraser.

 

Faroangivelser för fysikaliska faror:

 

H200 Instabilt, explosivt.

 

H201 Explosivt. Fara för massexplosion.

 

H202 Explosivt. Allvarlig fara för splitter och kaststycken.

 

H203 Explosivt. Fara för brand, tryckvåg eller splitter och kaststycken.

 

H204 Fara för brand eller splitter och kaststycken.

 

Lista över riskfraser:

R1 Explosivt i torrt tillstånd

R2 Explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak

R3 Mycket explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak

R4 Bildar mycket känsliga explosiva metallföreningar

Lista över skyddsfraser:

S1 Förvaras i låst utrymme.

S2 Förvaras oåtkomligt för barn.

S3 Förvaras svalt.

S4 Förvaras avskilt från bostadsutrymmen.

Faroangivelser ”häftas” på produkter och ämnen, beroende på hur de är klassificerade. GHS - Global Harmonized System – är ett utvecklat klassificeringssystem från FN. Utifrån GHS har EU framställt CLP – Classification Labelling and Packing – ett klassificeringssystem beräknat för hela EU, som nu håller på att genomföras.