Faroangivelser CLP h-fraser.

 

Faroangivelser för fysikaliska faror:

 

H200 Instabilt, explosivt.

 

H201 Explosivt. Fara för massexplosion.

 

H202 Explosivt. Allvarlig fara för splitter och kaststycken.

 

H203 Explosivt. Fara för brand, tryckvåg eller splitter och kaststycken.

 

H204 Fara för brand eller splitter och kaststycken.

 

 

 

H205 Fara för massexplosion vid brand.

H206 Fara för brand, tryckvåg eller splitter och kaststycken, ökad explosionsrisk om det okänsliggörande ämnet minskas.

H207 Fara för brand eller splitter och kaststycken, ökad explosionsrisk om det okänsliggörande ämnet minskas.

H208 Fara för brand, ökad explosionsrisk om det okänsliggörande ämnet minskas. 

H220 Extremt brandfarlig gas.

 

H221 Brandfarlig gas.

 

H222 Extremt brandfarlig aerosol.

 

H223 Brandfarlig aerosol.

 

H224 Extremt brandfarlig vätska och ånga.

 

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

 

H226 Brandfarlig vätska och ånga.

 

H228 Brandfarligt fast ämne.

H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

H230 Kan reagera explosivt även i frånvaro av luft.

H231 Kan reagera explosivt även i frånvaro av luft vid förhöjt tryck och/eller temperatur.

H232 Kan selvantænde ved kontakt med luft.

H240 Explosivt vid uppvärmning.

 

H241 Brandfarligt eller explosivt vid uppvärmning.

 

H242 Brandfarligt vid uppvärmning.

 

H250 Spontanantänder vid kontakt med luft.

 

H251 Självupphettande. Kan börja brinna.

 

H252 Självupphettande i stora mängder. Kan börja brinna.

 

H260 Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.

 

H261 Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.

 

H270 Kan orsaka eller intensifiera brand. Oxiderande.

 

H271 Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.

 

H272 Kan intensifiera brand. Oxiderande.

 

H280 Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.

 

H281 Innehåller kyld gas. Kan orsaka svåra köldskador.

 

H290 Kan vara korrosivt för metaller.

 

1-2 Faroangivelser för hälsofaror:

 

H300 Dödligt vid förtäring.

 

H301 Giftigt vid förtäring.

 

H302 Skadligt vid förtäring.

H302 + H312 Skadligt vid förtäring eller hudkontakt.

H302 + H312 + H332 Skadligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

 

H310 Dödligt vid hudkontakt.

 

H311 Giftigt vid hudkontakt.

 

H312 Skadligt vid hudkontakt.

H312 + H332 Skadligt vid hudkontakt eller inandning. 

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

 

H315 Irriterar huden.

 

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

 

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

 

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

 

H330 Dödligt vid inandning.

 

H331 Giftigt vid inandning.

 

H332 Skadligt vid inandning.

 

H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.

 

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

 

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

 

H340 Kan orsaka genetiska defekter. <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>

 

H341 Misstänks kunna orsaka genetiska defekter. <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>

 

H350 Kan orsaka cancer. <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>

 

H351 Misstänks kunna orsaka cancer. <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>

 

H360 Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet. <ange specifik effekt om denna är känd> <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>

 

H361 Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet. <ange specifik effekt om denna är känd> <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>

 

H362 Kan skada spädbarn som ammas.

H370 Orsakar organskador. <eller ange vilka organ som påverkas, om detta är känt> <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>

H371 Kan orsaka organskador. <eller ange vilka organ som påverkas, om detta är känt> <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>

H372 Orsakar organskador. <eller ange vilka organ som påverkas, om detta är känt> genom lång eller upprepad exponering <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>

H373 Kan orsaka organskador. <eller ange vilka organ som påverkas, om detta är känt> genom lång eller upprepad exponering <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>

 

H300 + H310 Dödligt vid förtäring eller vid hudkontakt.

H300 + H310 + H330 Dödligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning. 

H300 + H330 Dödligt vid förtäring eller inandning.

 

H310 + H330 Dödligt vid hudkontakt eller inandning.

 

H310 + H310 + H330 Dödligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.

 

H301 + H311 Giftigt vid hudkontakt eller förtäring.

 

H301 + H331 Giftigt vid förtäring eller inandning.

 

H311 + H331 Giftigt vid hudkontakt eller förtäring.

 

H301 + H311 + H331 Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.

 

H302 + H312 Skadligt vid förtäring eller hudkontakt.

 

H302 + H332 Skadligt vid förtäring eller inandning.

 

H312 + H332 Skadligt vid hudkontakt eller inandning.

 

H302 + H312 + H332 Skadligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.

 

Faroangivelser för miljöfaror.

 

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

 

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

 

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

 

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

 

H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

 

H420 Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären.