SDS MSDS Europe logo

Skyddsangivelser – Allmänt CLP fraser


P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P103 Läs etiketten före användning.

 

 

P201 Inhämta särskilda instruktioner före användning.

P202 Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.

P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.

P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.

P212 Undvik uppvärmning i sluten behållare eller reducering av det okänsliggörande ämnet.

P220 Hålls åtskilt från kläder och andra brännbara material.

P221 Undvik att blanda med brännbara ämnen ...

P222 Undvik kontakt med luft.

P223 Undvik all kontakt med vatten eftersom det kan framkalla en våldsam reaktion och explosionsartad brand.

P230 Ska hållas fuktigt med …

P231 Hantera och förvara innehållet under inert gas/....

P232 Skyddas från fukt.

P233 Behållaren ska vara väl tillsluten.

P234 Förvaras endast i originalförpackningen.

P235 Förvaras svalt.

P240 Jorda och potentialförbind behållare och mottagarutrustning.  

P241 Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/.../utrustning.

P242 Använd verktyg som inte ger upphov till gnistor.

P243 Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

P244 Reducerventilerna ska hållas fria från fett och olja.

P250 Får inte utsättas för malning/stötar/friktion/….

P251 Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

P262 Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.

P263 Undvik kontakt under graviditet eller amning.

P264 Tvätta … grundligt efter användning.

P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

P272 Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.

P273 Undvik utsläpp till miljön.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P281 Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.

P282 Använd köldisolerande handskar och antingen visir eller ögonskydd.

P283 Använd brandsäkra eller flamhämmande kläder.

P284 Använd andningsskydd.

P285 Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

P231 + P232 Hantera och förvara innehållet under inert gas/…. Skyddas från fukt.

P235 + P410 Förvaras svalt. Skyddas från solljus.

P301 VID FÖRTÄRING:

P302 VID HUDKONTAKT:

P303 VID HUDKONTAKT (även håret):

P304 VID INANDNING:

P305 VID KONTAKT MED ÖGONEN:

P306 VID KONTAKT MED KLÄDERNA:

P307 Om du exponerats:

P308 Vid exponering eller misstanke om exponering:

P309 Vid exponering eller obehag:

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P311 Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare….

P313 Sök läkarhjälp.

P314 Sök läkarhjälp vid obehag.

P315 Sök omedelbart läkarhjälp.

P320 Särskild behandling krävs omedelbart (se … på etiketten).

P321 Särskild behandling (se … på etiketten).

P322 Särskilda åtgärder (se … på etiketten).

P330 Skölj munnen.

P331 Framkalla INTE kräkning.

P332 Vid hudirritation:

P333 Vid hudirritation eller utslag:

P334 Skölj under kallt vatten [eller använd våta omslag].

P335 Borsta bort lösa partiklar från huden.

P336 Värm det köldskadade området med ljummet vatten. Gnid inte det skadade om-rådet.

P337 Vid bestående ögonirritation:

P338 Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P340 Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.

P341 Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andninge

P342 Vid besvär i luftvägarna:

P350 Tvätta försiktigt med mycket tvål och vatten.

P351 Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

P352 Tvätta med mycket tvål och vatten.

P353 Skölj huden med vatten [eller duscha].

P360 Skölj genast nedstänkta kläder och hud med mycket vatten innan du tar av dig kläderna.

  P361 Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.

  P361+P364 Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

  P362 Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.

  P363 Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.

P370 Vid brand:

P371 Vid större brand och stora mängder:

P372 Explosionsrisk.

P373 Försök INTE bekämpa branden när den når explosiva varor.

P374 Bekämpa branden på vanligt sätt på behörigt avstånd.

P375 Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.

P376 Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt.

P377 Läckande gas som brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stop-pas på ett säkert sätt.

P378 Släck branden med ...

P380 Utrym området.

P381 Vid läckage, avlägsna alla antändningskällor.

P390 Sug upp spill för att undvika materiella skador.

P391 Samla upp spill.

P301 + P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P301 + P312 VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare….

P301 + P330 + P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.

P302 + P334 VID HUDKONTAKT: Skölj under kallt vatten eller använd våta omslag.

P302 + P335 + P334 VID HUDKONTAKT: Borsta bort lösa partiklar från huden. Skölj under kallt vatten [eller använd våta omslag].

P302 + P350 VID HUDKONTAKT: Tvätta försiktigt med mycket tvål och vatten.

P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen

P304 + P341 VID INANDNING: Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P306 + P360 VID KONTAKT MED KLÄDERNA: Skölj genast nedstänkta kläder och hud med mycket vatten innan du tar av dig kläderna.

P307 + P311 Om du exponerats: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P308 + P313 Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.

P309 + P311 Vid exponering eller obehag: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P332 + P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

P333 +P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

P336 + P315 Värm det köldskadade området med ljummet vatten. Gnid inte det skadade området. Sök omedelbart läkarhjälp.

P335 + P334 Borsta bort lösa partiklar från huden. Skölj under kallt vatten/använd våta omslag.

P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P342 + P311 Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P370 + P372 + P380 + P373 Vid brand: Explosionsrisk. Utrym området. Försök INTE bekämpa branden när den når explosiva varor.

P370 + P376 Vid brand: Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt.

P370 + P378 Vid brand: Släck branden med ....

P370 + P380 Vid brand: Utrym området.

P370 + P380 + P375 Vid brand: Utrym området. Bekämpa branden på avstånd på grund av explo-sionsrisken.

P370 + P380 + P375 [P378] Vid brand: Utrym området. Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken. [Släck med …].

P371 + P380 + P375 Vid större brand och stora mängder: Utrym området. Bekämpa branden på av-stånd på grund av explosionsrisken.

P401 Förvaras enligt…

P402 Förvaras torrt.

P403 Förvaras på väl ventilerad plats.

P404 Förvaras i sluten behållare.

P405 Förvaras inlåst.

P406 Förvaras i korrosionsbeständig/… behållare med beständigt innerhölje.

P407 Se till att det finns luft mellan staplar eller pallar.

P410 Skyddas från solljus.

P411 Förvaras vid högst …°C/…°F.

P412 Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.

P413 Bulkprodukter som väger mer än … kg/… lbs förvaras vid högst …°C/…°F.

P420 Förvaras separat.

P422 Förvara innehållet i ...

P402 + P404 Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.

P403 + P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

P403 + P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

P410 + P403 Skyddas från solljus. Förvaras på väl ventilerad plats.

P410 + P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.

P411 + P235 Förvaras vid högst …°C/…°F. Förvaras svalt.

P501 Innehållet/behållaren lämnas till…

P502 Rådfråga tillverkare eller leverantör om återvinning eller återanvändning.