SDS MSDS Europe logo

Explosivt: Instabila explosiva ämnen, blandningar och föremål - Explosiva ämnen, blandningar och föremål
Självreaktiva ämnen och blandningar - Organiska peroxider.

Information: Produkten är explosiv och kan explodera om den utsätts för slag, friktion, gnistor eller värme. Måste hanteras varsamt.

nya farosymboler clp

Brandfarligt: Brandfarliga gaser - Brandfarliga aerosoler - Brandfarliga vätskor - Brandfarliga fasta ämnen - Självreaktiva ämnen och blandningar - Pyrofora vätskor och fasta ämnen - Självupphettande ämnen och blandningar - Ämnen och blandningar som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser - Organiska peroxider.

Information: Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Oxiderande: Oxiderande gaser - Oxiderande vätskor - Oxiderande fasta ämnen.

Information: Produkten orsakar reaktion, brand eller explosion i kontakt med brännbara ämnen eller material.

nya farosymboler clp ghs sdb sakerhetsdatablad

Gasbehållare: Gaser under tryck: -Komprimerade gaser -Kondenserade gaser -Kylda kondenserade gaser -Lösta gaser.

Information: Produkten är en trycksatt eller kraftigt nedkyld gas. Behållaren kan explodera vid yttre brand.

reach sdb säkerhetsdatablad nya farosymboler clp

Frätande: Korrosivt för metaller - Frätande på huden - Allvarliga ögonskador.

Information: Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador.
Produkten är korrosiv för metaller.

 

nya farosymboler clp frätande sdb säkerhetsdatablad

 

Giftigt: Akut toxicitet (oral, dermal, vid inhalation).

Information: Produkten ger livshotande skador vid inandning, hudkontakt eller förtäring.

 

nya faresymbol clp kemi kemi.se kemrisk.se

 

Skadligt: Akut toxicitet (oral, dermal, vid inhalation) - Hudirritation - Ögonirritation - Hudsensibilisering - Specifik organtoxicitet – enstaka exponering - Luftvägsirritation - Narkosverkan.

Information: Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

 

nya farosymboler clp skadligt

 

Hälsofarlig: Luftvägssensibilisering - Mutagenitet i könsceller - Cancerogenitet - Reproduktionstoxicitet - Specifik organtoxicitet / enstaka exponering - Specifik organtoxicitet / upprepad exponering - Fara vid aspiration.

Information: Produkten kan ge ärftlig genetisk skada, cancer, fosterskador eller störa fortplantningen. Används också för produkter som ger allergi vid inandning, kemisk lunginflammation vid förtäring eller andra allvarliga skador vid enstaka eller upprepad exponering.

 

nya farosymboler clp hälsofarlig sdb sakerhetsdatablad.se

 

Miljöfarlig: Farligt för vattenmiljön, akut och kronisk.

Information: Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

 

nya faresymbol clp kemi kemi.se kemrisk.se

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Priser